Truyện Tiên Hiệp

Thể loại:Quân Sự

Đây là trang chứa những truyện kiếm hiệp có kết hợp thêm thể loại truyện Quân Sự. Một số truyện Quân Sự không có hoặc có rất ít yếu tố kiếm hiệp cũng có trong trang này.

Thể loại truyện Quân Sự là những truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.