Thể loại:Tứ đại danh bộ đại đối quyết

Tứ đại danh bộ đại đối quyết


Tứ đại danh bộ đại đối quyết là một trong những tác phẩm thuộc Tứ đại danh bộ hệ liệt của Ôn Thụy An. Tứ đại danh bộ đại đối quyết là phần trước của bộ Tứ đại danh bộ đấu cương thi.