Thương tâm tiểu tiễn

Thương tâm tiểu tiễn
Trọn bộ 127 hồi
5.00

(3 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Thương tâm tiểu tiễn là quyển thứ IV trong bộ Thuyết anh hùng, thùy thị anh hùng của Ôn Thụy An. Thương tâm tiểu tiễn là phần sau của tuyện Kinh diễm nhất thương, và là phần trước của truyện Triều thiên nhất côn.

Tất cả đều tin, chặt đứt gốc cây này sẽ mang đến tai họa cho mọi người.

Bạch Sầu Phi lại hỏi:

- Tại sao?

- Đó là Tô lâu chủ nói.

Dương Vô Tà kính cẩn đáp:

- Ngay cả lão Tô lâu chủ, phụ thân của Tô lâu chủ trước kia cũng nói như vậy.

>> Danh sách các hồi của truyện: