Dược mã Hoàng Hà

Dược mã Hoàng Hà
Trọn bộ 14 hồi
3.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Dược mã Hoàng Hà là quyển thứ II trong bộ Thần Châu kỳ hiệp của Ôn Thụy An.Dược mã Hoàng Hà là phần sau của truyện Kiếm khí Trường Giang, và là phần trước của truyện Lưỡng Quảng hào kiệt.

Ngoại ô phía tây Thành Đô Cẩm Giang, Hoán Hoa khê, nhà họ Tiêu.

Tứ Xuyên có hai gia tộc nổi tiếng, một là Đường môn đất Thục, một là nhà họ Tiêu Hoán Hoa.

Ám khí Đường môn quán tuyệt thiên hạ, tung hoành giang hồ hơn bốn trăm năm, Đường môn vẫn là Đường môn, danh gia ám khí trên giang hồ đương thời, không ai có thể so bì được.

Nhà họ Tiêu là kiếm phái, Hoán Hoa kiếm phái.

Chưởng môn Tiêu Tây Lâu.

>> Danh sách các hồi của truyện: